Untitled Document
ข้อมูลส่วนตัวผู้ติดต่อเพื่อขอราคา
...............................................................................................................................................................
ชื่อผู้ติดต่อ
    บริษัทผู้ติดต่อ  
โทรศัพท์     เบอร์มือถือ  
อีเมล์
         
ข้อมูลเครื่องจักรและสถานที่ทำงาน
...............................................................................................................................................................
สถานที่ทำงาน
    สิ่งที่ยก / บรรทุก    
น้ำหนักที่ยก / บรรทุก     ระยะเวลาใช้งาน    
ประเภทรถ   ขนาดที่ต้องการ (ถ้าทราบ)  
...............................................................................................................................................................
   


   
 

Copyright:2017 Mr.L4604